top of page
Ana Sayfa
KSSK 2024 AİDAT BİLDİRGESİ

 

                                                                                                                                               Sayın Üyelerimiz,


    Kulüp Tüzüğü’müzün 8/4. maddesi, yıllık aidat ve aile bireylerine ilişkin yararlanma bedellerini ait olduğu yılın mart ayı sonuna kadar ödemeyen üyelerin, temerrüde düşeceklerini ve borçlarına gecikme faizi işletileceğini düzenlemektedir. 

       Anılan madde uyarınca gecikme faizi, ödemede gecikilen gün hesabı yapılarak ve her hâlükârda yıllık %60’dan az olmamak kaydıyla TÜİK tarafından ödemenin yapıldığı ay açıklanan 12 aylık TÜFE ve ÜFE ortalaması nazara alınarak hesaplanır.

    2024 yılı, üye aidatı ve aile bireylerine ilişkin yararlanma bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

                           
Üye                       11.500 TL
Eş                           6.500 TL
Çocuk                     5.500 TL
Ebeveyn                 9.500 TL

 

      Tabloda bahsi geçen bedellerin 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olduğunun altını çizer; bu tarihten sonra mecburen işletilecek gecikme faizine maruz kalmamak adına 2024 yılı aidat ve yararlanma bedeli ödemelerinizi ivedilikle yapmanızı rica ederiz.

Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü

Başkan
Prof Dr. Emre Burçkin

20.jpg
DUYURULAR         
                                                                                                                    20.02.2024 

Sayın Üyelerimiz;

6 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle beraber dernekler bünyesinde faaliyet gösteren spor kulüplerinin “Dernek” statüsünden ayrılarak “Spor Kulübü”ne dönüşmesi gerekmektedir. Spor kulüpleri, bu minvalde bugüne değin bağlı bulundukları İç İşleri Bakanlığı’ndan ayrılarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na aktarılmıştır.

Uzun yıllardır yüzme ve su topu dallarında branş tescili bulunan Kulübümüz, yasal süreler dahilinde gerekli hazırlıkları tamamlamış ve 16.09.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda 7405 sayılı Kanun gereği Tüzüğünde ve unvanında yapılması zorunlu değişiklikleri de yaparak, kabul etmiştir.

16.09.2023 tarihli Genel Kurul sonrasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde gerekli müracaatlar yapılarak, tescil süreci tamamlanmış ve Kulübümüz “Spor Kulübü” vasfını haiz olmuştur.

Kınalıda Su sporları Spor Kulübü, hâlihazırda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bir spor kulübü olarak faaliyetlerine herhangi bir değişiklik olmaksızın aynen devem etmektedir.

Üyelerimizin yanılgılı değerlendirme ve spekülatif yorumları neticesinde adalı çevrelerde hasıl olan bilgi kirliliğinin önünde geçmek adına işbu bildiriyi yayımlama zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü
Başkan
Prof Dr. Emre Burçkin
                                                                                                                    25.08.2023 

                                        Olağanüstü Genel Kurul Bildirim Yazısıdır
                                       KINALIADA SU SPORLARI İHTİSAS DERNEĞİ
                                                YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


Sayın Üyemiz,

5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında kurulmuş bulunan Kulübümüzün dosya ve kayıtları 7405 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesini müteakip Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmiş olup, spor kulübü olma yönündeki tercihimiz de yasal süresi dâhilinde Bakanlığa bildirilmiştir.

Bu kere, Anılan Kanun’un Geçici Madde 1/5’i “Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hale getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir.” Düzenlemesini içerdiğinden Kulüp tüzüğümüzün tadil edilerek, kanuna uygun hale getirilmesi gereği hâsıl olmuştur.


Yeniden tadil ve tanzim edilen Kulüp tüzüğünün, Genel Kurulca görüşülüp, onaylanması için Genel Kurulun Olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına; aşağıda anılan gündem konuları görüşülmek üzere ilk toplantının 09.09.2023 günü saat 11:00’de Kınalıada Alsancak Cad.Kulüp Yolu Sk No:2 Adalar/İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündem konularıyla 16.09.2023 tarihinde aynı saat ve adreste yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

Katılımınız rica olunur.

Bilgilerinize sunulur.

                                                                                           
                                                                                              YÖNETİM KURULU BAŞKANI
                                                                                               PROF.DR H.EMRE BURÇKİN

GÜNDEM            :

1. 
Yoklama ve açılış,
2. Başkanlık divanının oluşturulması ve divan heyetine toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
3. Kulüp tüzüğünün 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında tadil edilmesine, tanzim edilen yeni tüzüğün görüşülüp, onaylanması.
                                                                                                                      15.12.2021
Değerli Üyelerimiz,

Daha önce çeşitli vesilelerle duyurduğumuz ve sizleri bilgilendirdiğimiz üzere, dernek tüzüğümüzün geçici 3. maddesi; asil üyelerimizin, sağlıklarında ve bir kereye mahsus olmak üzere, üyeliklerini, muhtemel kanuni mirasçılarından birine 31.12.2021 tarihine kadar devredebileceklerini öngörmektedir.

Söz konusu üyelik devir bedelinin halen 7.500 TL + 2021 YILI ASİL ÜYE AİDATI şeklinde olduğunu ve bu devir imkânının 31.12.2021 tarihinde son bulacağını, bu tarihten sonra üyelerimizden gelecek devir başvuru ve taleplerinin Dernek Yönetimimizce kabul edilmesinin mümkün olmadığını Sayın Üyelerimizin dikkatlerine önemle sunarız.

KINALIADA SU SPORLARI İHTİSAS DERNEĞİ
Saro A. Benglian
Genel Sekreter
                                                                                                                      18.06.2021
Sayın Üyelerimiz;

Derneğimizin Ağustos 2020 tarihinde pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelenen 24. Olağan genel kurulumuzu çoğunluk olduğu takdirde birincisi 03.07.2021 cumartesi saat 14,00'de,çoğunluk sağlanmaz ise ikincisi çoğunluk aranmaksızın 31.07.2021 cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

24. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ : 

1- Yoklama, açılışı ve başkanlık divanının oluşturulması,
2- Ulu Önder Atatürk ve merhum kulüp üyeleri için saygı duruşu yapılması  ve İstiklal Marşı okunması.
3- Yönetim Kurulu’nun  idari, mali, sportif raporunun okunması.
4- Denetleme Kurulu raporunun okunması.
5- Faaliyet ve denetleme raporunun görüşülmesi.
6- Yönetim Kurulunun asli ve idari bakımdan ibrası.
7- Denetleme raporunun ibrası.
8- Varsa disiplin kurulu raporunun okunması ve karara bağlanması.
9- Gelecek dönem bütçesinin görüşülüp  karara bağlanması. (Üç yıllık)
10- Seçimler
a) Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu (asil  ve yedek üyeleri)
b) Denetleme Kurulu (asil ve yedek üyeleri)
c) Disiplin  Kurulu (asil ve yedek üyeleri)
11-Tüzük tadili tekliflerinin görüşülmesi
12- Dilek ve temenniler
Sıralama tüzüğün 22. maddesi gereğidir.

 
                                                                                                                      11.06.2021
Sayın Üyelerimiz;

2021 yaz sezonunda kulübümüz tesisleri 12 Haziran Cumartesi günü hizmete girecektir. Ancak yüzme havuzumuzun dolum tarihi mevcut şartlar göz önüne alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından 18 Haziran olarak kararlaştırılmıştır.

Pandemi kurallarının bu yıl da geçerli olacağı kulübümüz tesislerine girişte maske takılması, tesisler içinde mesafe ve temizlik kurallarına uyulması önemle rica olunur.

Bu vesile ile tüm üyelerimize sağlıkla ve huzurla geçirecekleri bir yaz dönemi dileriz.
                                                                                                                      30.03.2021
                     
                            Kınalıada Su Sporları İhtisas Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından;

Değerli Üyelerimiz;                                                                                 

İstanbul Valiliğinin 02.03.2021 tarih ve 21559 sayılı Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler Konulu yasında “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri yüksek risk grubunda bulunan ilimizde; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.” Hükmü uyarınca olağan genel kurulun yapılması için 08.03.2021 tarih 1 sayı numarası ile İstanbul Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne başvuru yapılarak üye sayımızın 300’ü aştığını Pandemi şartlarında genel kurul yapılıp yapılamayacağı sorulmuştur.

Kınalıada Su Sporları İhtisas Derneği Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.03.2021 Çarşamba günü saat 14:00’te Dernek Merkezinde yapılmasına yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda aynı saat ve yerde 29.05.2021 Cumartesi günü yapılmasına karar verilmiştir.

Adalar Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 30.03.2021 tarih ve E-74781236-492-514 Sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı yazısı ve İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 14 Nolu İl Hıfzıssıhha Meclis kararı uyarınca genel kurul yapılma yönündeki genel kurul toplantı talebimiz uygun görülmediğinden olağan genel kurulumuz ilgili idarelerin vereceği yeni karara kadar yapılamayacaktır. 

Tüm üyelerimize duyurulur. 
                                                                                                                   13.03.2021

                                            KINALIADA SU SPORLARI İHTİSAS DERNEĞİ  
                                                YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Sayın Üyelerimiz;

Derneğimiz Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2021 Çarşamba günü saat 14.00 ‘de Tesislerimizde yapılmasına, çoğunluk sağlanamazsa 29.05.2021 Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
 
YÖNETİM KURULU 
 
24. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :
 
1- Yoklama, açılışı ve başkanlık divanının oluşturulması,
2- Ulu Önder Atatürk ve merhum kulüp üyeleri için saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı okunması.
3- Yönetim Kurulu’nun  idari, mali, sportif raporunun okunması.
4- Denetleme Kurulu raporunun okunması.
5- Faaliyet ve denetleme raporunun görüşülmesi.
6- Yönetim Kurulunun asli ve idari bakımdan ibrası.
7- Denetleme raporunun ibrası.
8- Varsa disiplin kurulu raporunun okunması ve karara bağlanması
9- Gelecek dönem bütçesinin görüşülüp  karara bağlanması.(Üç yıllık)
10-Seçimler 
a) Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu (asil  ve yedek üyeleri)
b) Denetleme Kurulu (asil ve yedek üyeleri)
c) Disiplin  Kurulu (asil ve yedek üyeleri)
11- Tüzük tadili tekliflerinin görüşülmesi
12- Dilek ve temenniler 
Sıralama tüzüğün 22. maddesi gereğidir.
                                                                                                                    24.08.2020

Sayın Üyelerimiz,

Derneğimizin ağustos ayında yapılması gereken Olağan Genel Kurulu İçişleri Bakanlığının 24.07.2020 ve 4720 sayılı kararı ile 31.10.2020 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılmak üzere ertelenmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.
                                                                                                                    05.06.2020
Sayın Üyelerimiz;
 
Ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit eden Covid -19 salgını nedeniyle üyelerimizin ve tüm toplumun sağlığını korumaya yönelik olarak derneğimiz yönetim kurulu tarafından 2020 yaz sezonunda uygulanmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 1 Haziran 2020 tarihinde yayınlamış olduğu ve Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanmış olan COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ uyarınca bir dizi önlem alınmıştır. Bu önlemlerin hayata geçirilmesini takiben kulüp tesislerimiz 17 Haziran 2020 tarihinde üyelerimize açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan önlemler, resmi kurumlar tarafından yayımlanabilecek yeni ve/veya ek bir yönetmelik, yönerge veya kanuna uygun olarak güncellenebilecek ve üyelerimize duyurulacaktır.

Kulübümüz tesislerinde alınmış ve alınacak önlemler aşağıdadır:

1- Kulübe maskesiz giriş yapılamaz.
2- Kulübe giriş tek bir kapıdan ve tek turnikeden yapılır. Kulüpten çıkış ise diğer kapıdan yapılır.
3- Kulübe giriş yapıldığında vücut ısısı ölçümü termal sensörle ve sağlık personeli tarafından yapılır. 37,5 derecenin üstünde ateş, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Covid-19 hastası ve temaslısı olan üyeler tespit edildiğinde tesis içine alınmaz.
4- Havuz bölgesine girilmeden önce terliklerin ve ayakların klorla dezenfekte edilen ayak yıkama havuzunda yıkanması zorunludur.
5- Kulüp açılış saati 09:00, kapanış saati 22:00’dir.
6- Sporcu antrenmanlarının devam ettiği 08.00-10.30 saatleri aralığında yüzme havuzunun kullanılması tavsiye edilmez.
7- Lavabolara sensörlü musluk, sabunluk ve hijyenik tuvalet kapakları konularak temas minimuma indirilecektir.
8- Tesisimizin muhtelif noktalarına dezenfektan aparatları yerleştirilecektir.
9- Gün boyunca tuvaletler, soyunma kabinleri ve duşlar bu görev için özel olarak atanmış bir bayan ve bir erkek personel tarafından dezenfekte edilecektir.
10- Gün boyunca tüm korkuluklar, denize ve havuza inen merdivenler ve kapı kolları dezenfekte edilecektir.
11- Güneşlenme alanları 1,5 metrelik metre sosyal mesafe kuralının uygulanabileceği şekilde işaretlenecek olup aile içinde sosyal mesafe aranmamakla beraber yanda işaretlenmiş alanda bulunan diğer üyelerle sosyal mesafe alanına dikkat edilmelidir.
12- Kulüp içinde yiyecek-içeceklere yönelik işletmelerde (restoran, bistro, büfe) alınması gereken önlemler ve uygulanacak temel korunma ve kontrol ilkeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve güncellenen genelge baz alınacaktır.
13- Sosyal mesafe kuralına uyum sağlanabilmesi amacıyla bu sezon şezlong ve masa kullanımı olmayacaktır. Şezlong yerine şezlong tipi sandalyeler, masa yerine sehpalar bulunacaktır.
14- Kapalı alanda bulunan soyunma odaları ve duşlar kullanıma kapalı olacaktır. Yalnızca güneşlenme alanlarında bulunan kabinler ve duşlar kullanılabilecektir.
15- Çocuk oyun alanı, çocuk jimnastik alanı, lokal, basketbol sahası, tavla oynama alanı, masaj odası ve sauna kullanıma kapalı olacaktır. Sosyal mesafe kuralına uygun olmaması nedeniyle kulüp içinde tavla veya kart oyunlarının oynanmasına, pilates, zumba vb. aktivitelere ve basketbol, voleybol oynanmasına izin verilmeyecektir.
16- Yüzme ve sutopu yaz okulu yapılmayacaktır; isteyen üyeler ve üye çocukları kulübümüz yüzme antrenörlerinden özel ders alabileceklerdir.
17- Açık havuz ve çocuk havuz suyu klor konsantrasyonu 1-3 ppm arasında tutulacaktır. Havuz suyu klor seviyeleri günlük olarak kulüp girişindeki panoda ilan edilecektir. Gün içinde klor seviyesi kontrol edilerek gerekli görüldüğü takdirde uygun miktarda klor takviyesi yapılacaktır. Klor takviyesi yapıldığında havuzun kaç saat süreyle kullanılamayacağı anonsla üyelerimize duyurulacaktır.
18- Covid-19 salgını ve hijyen uygulamalarına ilişkin bilgilendirme yazıları hazırlanarak üyelerin ve çalışanların görebilecekleri yerlere asılacaktır.
19- Çöp kovaları düzenli olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
20- Üyelerimizce kullanılmış olan maske ve eldivenler farklı renkte ve belirlenmiş olan çöp kovalarına atılmalıdır.
21- Çalışanlar kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven ve cerrahi maske) kullanacaktır.
22- Tüm çalışanların her sabah işe girişlerinde vücut ısı ölçümleri termal sensörle yapılarak 37,5 derecenin üstünde ateş, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, Covid-19 hastası ve temaslısı olan çalışanlar tespit edildiğinde 112 Acil Servis’e haber verilecek ve kulüp içine alınmaz.
23- Sağlık Bakanlığı veya diğer resmi kurumların çıkarabileceği olası yeni yönetmelik, yönerge veya kanunlara uygun olarak alacağımız önlemler de güncellenecek ve üyelerimizle paylaşılacaktır.

Kınalıada Su Sporları İhtisas Derneği
Yönetim Kurulu
                                                                                                                                    16.05.2020
Değerli Üyelerimiz;
 
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 korona virüsü salgını sebebiyle bir çok anlamda kısıtlandığımız, sosyal olarak birbirimizden uzak kaldığımız, tüm dünya olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde hepinizin ve ailelerinizin sağlığının iyi olduğunu umuyor, bu sürecin bir an önce sona ermesini ve en kısa sürede Kınalıada’da buluşmayı diliyoruz. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz üyelerimize rahmet, ailelerine sabırlar dileriz. Halihazırda Covid-19 rahatsızlığı devam eden üyelerimize, ailelerine ve yakınlarına da acil şifalar diliyoruz.
 
Ülkemizde de pandemi sebebiyle hepinizin bildiği ve takip ettiği gibi bir çok önlem kamu ve özel sektörde alınmış olup, 16 Mart 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı ek genelgesi ile tesislerimizde faaliyetlerimiz geçici bir süreliğine durdurulmuştur. Yönetim Kurulu olarak genelgenin yayınlanmasını takiben düzenli olarak on-line toplantılar yaparak, pandeminin derneğimiz üzerindeki etkilerini anlamaya, ve bu etkileri finansal ve operasyonel olarak minimize etmeye çalışırken; yeni dönemde derneğimizin açılışı için pandemiden bağımsız olarak her sene düzenli olarak yaptığımız hazırlık çalışmalarına başladık.
 
Covid-19 salgını ile ilgili en yeni gelişmeleri, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın en güncel genelgeleri ile izlemeye devam ediyoruz. Bakanlıklar tarafından yayınlanan bilgilendirmeler dahilinde, sizlerin, çalışanlarımızın ve ailelerinizin sağlığını korurken ve güvenliğini gözetirken, sizlere mümkün olan en iyi hizmeti sunma doğrultusunda çalışmaya devam etmek için, hükumetimizin ve sağlık mercilerinin tavsiyelerini takip ediyor ve izliyoruz.  Türkiye Yüzme Federasyonu ile düzenli olarak görüşmeler yapmakta ve spor tesislerinin yeni normalleşme düzenine göre ne tür hazırlıklar içinde olması gerektiği konusunda da sürekli bilgilendirmeler alıyoruz.

Sizlere bir açıklama yapmadan önce yasal merciler tarafından yayınlanacağı belirtilen normalleşme planının netleşmesini bekledik. Pandemi ile mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ‘normalleşme planı’ takvimi doğrultusunda derneğimizin de içinde bulunduğu “Sosyal Yaşam Alanları”nın 1 Haziran 2020’de hizmete açılması planlanmaktadır; ancak henüz sosyal yaşam alanlarının uyması gereken kurallar ve uygulamalar resmi olarak açıklanmamıştır.
 
Açıklanan normalleşme takvimi doğrultusunda biz de derneğimizin kapılarını siz üyelerimize en kısa sürede açmak doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gündemdeki olumlu ve olumsuz gelişmeleri yakından takip ederek, devletimizin bizlere sunduğu bilgilendirmeler ve alınması gereken tedbirler doğrultusunda siz değerli üyelerimizi düzenli olarak bilgilendireceğimizi bilmenizi isteriz.  Normalleşme planında sosyal yaşam alanlarının açılması 1 Haziran olarak gözükmesine rağmen; sosyal yaşam alanlarının hangi koşullarda açılacağı, ne gibi kurallar uygulanacağı, kontrollü normalleşme sürecinin nasıl yürütüleceği, hangi şartlarda hizmet verileceği gibi yönetmelikleri içeren bir genelge henüz açıklanmadığından, kulübümüzün 1 Haziran’da açılması muhtemel gözükmemektedir.  Bu konuda resmi kaynaklarca açıklanan ve açıklanacak tüm önlemlere harfiyen uymanın bu mücadeledeki önemini bilerek, gerekli tüm sağlık, güvenlik, hijyen önlemlerini alarak ve bu önlemleri sürdürülebilir kılarak, derneğimizi siz üyelerimiz için mümkün olan en yakın zamanda hazır hale getirmeye gayret ediyoruz.
 
Kulübümüzü açmadan önce uymamız gereken yeni kurallar, hayata geçireceğimiz yeni uygulamalar, sağlık ve güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar hakkında da sizlere detaylı bir bilgilendirme ileteceğiz.
 
Bu sene 52. senesini kutlayacağımız derneğimizde üyeler olarak hep birlikte geçireceğimiz sağlık, mutluluk ve keyif dolu bir yaz olmasını diler, sizlere, ailelerinize ve yakınlarınıza sağlıklı günler dileriz.
 
Saygı ve sevgilerimizle,
Yönetim Kurulu
Sevgili Velilerimiz;

Yeni bir kış sezonunu daha 9 Eylül’de açıyoruz. Şimdiden tüm çocuklarımıza kullarında ve spor hayatlarında başarılar diliyorum; umarım hepimiz için sağlıklı, başarılı, keyifli bir kış sezonu geçiririz.

Bu sene başlatacağımız ve bundan sonra devamlı geçerli olacak ‘Arkadaşını Getir’ kampanyası ile ilgili de sizlere bilgi vermek isteriz. Arkadaşını getirerek, KSSK yüzme veya sutopu derslerine kayıt ettiren sporcularımıza 1 aylık ders ücretsiz olacaktır. Bu doğrultuda sporcu sayımızı artırmayı ve kulüp olarak daha da güçlü bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdiden bu konuda vereceğiniz destek için de teşekkür ederim.

Tolga Acarlı

Genel Kaptan
Derneğimiz

Derneğimiz

Hedefler

Hedeflerimiz, Yüzme ve Su Topu sporlarında Türk Milli takımı düzeyinde sporcular yetiştirmek, üyelerimize konforlu, temiz ve en yüksek standartlara sahip tesis imkanı sunmak, çocuk ve gençler için yaz sezonu aktiviteleri hazırlayıp sunmak ve ülkemizin ve Prens Adalarının tanıtımına sportif alanlarda katkıda bulunmaktır.

Tarihçe

Kulübümüzün Tarihçesi

1968 yılında kurulmuş olan kulübümüz,  Adalar ilçesinde su sporları dalında Burgazada’dan (ASSK) sonra kurulan ikinci kulüptür.  

Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayın

Vizyon

Kınalıada Su Sporları Kulübü olarak en önemli hedefimiz çağdaş ve aydın bir yapıda öncelikli olarak gençlere yüzme ve sutopu gibi amatör branşlarda spor yapabilme fırsatı yaratmak, bununla birlikte kulübümüzün tüm üyelerine yaygın spor yapma ve yaptırma olanağı sunabilmektir.

Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu

Kurucu Üyeler

1968 yılında kurulmuş olan kulübümüz,  Adalar ilçesinde su sporları dalında Burgazada’dan (ASSK) sonra kurulan ikinci kulüptür. Kurucuları başta Başar Acarlı,  Şükrü Deniz,  Manuel Tagaryan olmak üzere 26 sporseverdir. 

Kurucu Üyeler

Üyeler

01.12.2018 tarihi itibariyle Kınalıada Su Sporları Kulübü'nün mevcut üye sayısı aşağıda belirtilmiştir:

 

 

Toplam asıl üye sayısı: 2536

 

Faal asıl üye sayısı: 1116

 

Fahri üye sayısı: 198 

Disiplin Yönetmeliği

Please reload

Tesislerimiz
Prens Adaları
Spor

Tesislerimiz

Yat Limanı

Tesisimizde sadece üyelerimizin faydalanabileceği 100 teknelik bir yat limanı bulunmaktadır. Ayrıca palamar bedeli ödenerek bu limandan faydalanmak mümkündür. Limanımızda çekek alanı, elektrik ve tatlı su tedarik edilmektedir.

Palamar bedelini ve yer müsaitliğini Yönetim ofisinden öğrenebilirsiniz.

Güneşlenme ve Denize Girme Alanı

Tesisimiz içinde pek çok alanda güneşlenmek mümkündür. Deniz kenarındaki güneşlenme alanı, havuz katındaki güneşlenme alanlarının yanı sıra şezlong kullanılabilen iki adet set mevcuttur.  

Üyelerimizin güvenli bir şekilde denize girebilmelerini sağlamak amacıyla 5 adet ahşap iskele mevcuttur. Merdiven yardımıyla denize girmek mümkündür. Ayrıca bir adet Cankurtaran bu iskelelerde görev yapmaktadır. Denize girilen bölge iki kademeli olarak kulvarla çevrelenmiştir. Bu bölgeler içine her türlü deniz motoru ve/veya jet ski türü deniz araçlarının girmesi yasaktır.

Önemli Not: Hava ve deniz koşullarına göre denize girilmesinin tehlikeli olması durumunda kulübüz tarafından yapılan anonsların, görevli cankurtaranın, ve sinyalizasyon bayraklarının üyelerimiz tarafından dikkate alınması esastır.

Olimpik Havuz

Kulübümüzde bulunan 50m x 25m boyutlarındaki açık yüzme havuzu İstanbul’da inşa edilmiş ilk olimpik yüzme havuzu olup resmi yüzme yarışlarının yapılabilmesine uygun nizami ölçülere sahiptir.

En derin noktası 2.5m, en alçak noktası ise 1.70m ’dir. Havuzun suyu denizden sağlanmakta ve çok gelişmiş bir dezenfektasyon sisteminden geçirilmektedir.

Olimpik havuzumuzda pek çok resmi ulusal ve uluslararası yüzme ve sutopu şampiyonaları düzenlenmiş ve düzenlenmeye devam etmektedir. Ayrıca yine havuzumuzda yüzme sporunda pek çok Türkiye rekoru kırılmıştır. Kırılmış olan her bir rekor için kulübümüzün ağaçlık alanına merhum kurucu başkanımız Başar Acarlı tarafından bir çam ağacı dikilmiştir.
Bu uygulama ilk olarak Roksan Okan tarafından kırılmış olan rekor ile başlatılmıştır. 

Yüzme ve sutopu takımlarımız yaz aylarında çalışmalarını bu havuzda yapmaktadırlar.
Ayrıca yaz yüzme okulu öğrencileri de Temmuz ve Ağustos aylarındaki yüzme çalışmalarını bu havuzda gerçekleştirmektedirler.

Üyelerimiz ise 7.00-20.00 saatleri arasında havuzdan yararlanabilmektedirler. Havuz hijyeninin sağlanabilmesi amacıyla havuz kenarında yemek yenmesi, masa ve sandalye konması yasaktır. Ayrıca 3 yaşından küçüklerin olimpik havuzda yüzmeleri de yine bu nedenle ve güvenlik nedeniyle yasaktır.

Beden Atölyesi

Bu alanda, 3-12 yaş aralığındaki çocuklarımıza jimnastik, klasik bale ve hip-hop dersleri

verilmektedir. Çocuklarımızın esneklik, kuvvet, koordinasyon, denge, çabukluk, dayanıklılık

gibi özelliklerini geliştirmeyi, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerinin dengelerini

maksimum düzeyde oluşturmayı hedefleyen bu program, milli jimnastikçi antrenörler

tarafından uygulanmaktadır.

Çocuk Havuzlarımız ve Çocuk Oyun Alanı

Kulübümüz tesisleri içinde farklı boy ve derinliklerde üç adet çocuk oyun havuzu bulunmaktadır. Havuzların en küçüğü 6 ay – 3 yaş, orta boy olanı 3 - 5 yaş ve en büyük olanı ise 5 -8 yaş çocuklarının kullanımına uygun olabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu havuzlara 8 yaşından büyük olanların girmeleri yasaktır.

Orta ve büyük boy çocuk havuzlarında ayrıca yüzmeyi henüz öğrenmemiş yaz okulu öğrencilerine de ders verilmekte, suyun üzerinde kalabildikleri ve kulaç atabildikleri noktadan itibaren bu çocuklarımız derslerine olimpik havuzumuzda devam etmektedirler.

Çocuk havuzlarının yan tarafında ise bir oyun alanı bulunmaktadır. Antialerjik halıyla kaplı olan bu gölgelik alanda yine 8 yaşına kadar olan çocuklarımız çeşitli park oyuncaklarında oyun oynayabilme ve bir gözetmen eşliğinde resim yapabilme ve kutu oyuncakları ile oynayabilme olanağına sahiptirler. Bu alana ayakkabısız girilebilmektedir.

Çocuk havuzlarının orta kısmında bulunan güneşlenme alanında üyelerimiz çocuklarını gözlerken, aynı zamanda güneşlenme olanağı da bulabilmektedirler.

Restoran, Büfe ve Bistro

Restoran kulübümüz tesisi içinde üst katta 250 kişilik bir restoran bulunmaktadır. Restorana giriş kulüp içinden yapılabileceği gibi, saat 19.00’dan itibaren üye olmayan konukların da ağırlanabilmesi amacıyla bir üst yoldan merdiven yoluyla da yapılabilmektedir.

İstanbul’un karşısında, Tuzla’dan Yeşilköy’e kadar yaklaşık 200 derecelik bir açıyla şehre bakan restoranımız, eşsiz bir manzaraya sahip olup, günbatımını izlemek için de mükemmel bir lokasyondadır.

Restoranın havuzun üst kısmında kalan bölümünde bir Söğüt ağacının gölgesinde kurulmuş olan SÖĞÜT, restorana bağlı olup, güneşten yorulduğunuzda nefes alabileceğiniz ve yemeğinizi yemek veya küçük bir atıştırmalık almak isteyebileceğiniz harika bir mekândır.


2018 yılı sezonunda By Güven Restoran tarafından işletilmiş olup, pek çok başarılı müzikli organizasyona da imzasını atmış olan restoranımızda Grek geceleri, Şişli Spor Kulübü gecesi, Süryani Cemaati gecesi, Bağbozumu gibi etkinlikler gelenek halini almıştır.

Tesisimizin giriş katında yer alan güneşlenme alanında KSSK Sosyal Komitesi tarafından 2014 yılında ENBE  orkestrası, 2015 yılında ise Şevval Sam ve orkestrası eşliğinde muhteşem yaz baloları düzenlenmiş ve ortalama 400 kişiye servis verilmiştir.

 

Büfe

Tesisimiz içinde biri giriş katında, diğeri deniz seviyesindeki alt katta olmak üzere iki adet büfe bulunmaktadır. Büfelerimizde hızlı servis edilen yiyeceklerin yanı sıra, meşrubat, çay ve kahve servisi yapılmaktadır. 

 

Bistro

Deniz seviyesinde alt katta bulunan Bistro 2018 yılı sezonunda Maestro tarafından işletilmiş olup, üyelerimize kafe-restoran menüsüyle hizmet vermektedir. Güneşlenme alanına çok yakın olan Bistro da etkileyici bir manzaraya sahiptir.

Sauna

Tesisimizin alt katında bir adet sauna bulunmaktadır. Üyelik sistemiyle işleyen bu saunanın yan tarafında ise bir bayan ve bir erkek masör tarafından masaj hizmeti randevu sistemiyle verilmektedir. 

Yönetim Ofisi

Tesisimizin girişinde sol tarafta tüm idari işlerin yürütüldüğü yönetim ofisi bulunmaktadır. Ofiste bulunan odalar Başkan ve Yönetim Kurulu toplantı odası, Başkan Yardımcısı odası, Genel Sekreter odası, muhasebe ofisi, antrenör odası, arşiv odası, sekretarya, satın alma ofisi, revir, güvenlik şefi odası ve giriş kontrol odası olarak özetlenebilir.   

Gece Kulübü - North

KSSK Sosyal Komitesi tarafından hizmete sokulmuş olan NORTH, yine tesisin alt katında ve deniz kenarında bulunmaktadır. Bu mekân hafta sonu canlı müzik veya DJ ile sadece üyelerimize eşsiz İstanbul manzarası eşliğinde hizmet vermektedir.

North ayrıca maskeli balo şeklindeki konsept partilerine ve doğum günü kutlamalarına ev sahipliği yapmaktadır.


Yine aynı mekânda hafta içinde sinema geceleri düzenlenmektedir. Yetişkin filmlerinin yanı sıra çocuk filmleri de çok fazla ilgi çekmiş ve minik üyelerimizi mutlu etmiştir.  

Please reload

Spor

Prens Adaları

Regleman

34. ULUSLARARASI PRENS ADALARI YÜZME ŞAMPİYONASI

Prens Adaları 2018 Regleman

34th INTERNATIONAL PRINCE ISLANDS SWIMMING CHAMPIONSHIP

Prince Islands 2018 Meet Regulations

Tarihçe

Prens Adaları Yüzme Şampiyonası

Pek çok konuda “ilkleri” gerçekleştiren kulübümüz, ülkemizde ilk kez uluslararası bir yüzme şampiyonasını organize ederek, gücünü, entelektüel yapısınıve uluslararası bilgi alışverişlerin de ne düzeyde olduğunu ispat etmiştir.

Kulübümüz 2014 yılında Avrupa Yüzme Federasyonu – LEN’in takviminde de yer almakta olan “ULUSLARARASI PRENS ADALARI YÜZME ŞAMPİYONASI”NIN 34. sünü yine her zaman olduğu gibi kendi tesislerinde düzenleyecektir.

Her yıl ortalama 100 adeti yabancı,toplam 500 sporcu ve 6-8 Ülkenin takımlarının katılım gösterdiği bu şampiyonanın amaçları şu şekilde sıralanabilir;

  • Kulübümüzün uluslararası yüzme şampiyonlarının organizasyonundaki başarılı liderliğinin sürdürülmesi

  • Sporcularımızın uluslararası standartları yakalayabilmesi için bu organizasyonun bir hedef haline getirilebilmesi.

  • Kulübümüzün isminin uluslararası platformda daha bilinen bir yere getirilmesi.

  • Kardeş takımlar bularak sezon içi kamplarda sporcu değişimleri gerçekleştirebilmek.

  • Ülkemizin tanıtımına sportif organizasyonlarla katkıda bulunmak.

  • Devletimizin yüzme sporuna olan ilgisinin arttırılmasına katkıda bulunmak.

  • Altyapıdan yetişen ve yüzmeye başlama yaşı gelmiş olan çocuklarımızın yüzme sporu yapmak için yönlendirilmesine ve motivasyonuna destek olmak.

Ödüller

Yarışma Ödülleri

 

- Yapılan her yarışta en iyi dereceyi yüzen yüzücülere “Havuz Birincisi” ödülü verilmektedir.

 

- Yarışlarda ilk üçe giren sporculara “Madalya” verilmektedir.

 

- İlk üçe giren takımlara ”Kupa” verilmektedir.

 

- Her yaşta, FIN Puan Cetveline göre herhangi bir yarışta en çok puan getiren dereceyi yapan yüzücüye ”Özel Ödül” verilmektedir.

 

- FIN Puan Cetveline göre en iyi dereceyi yapan bir bayan ve bir erkek yüzücüye “Özel Ödül” verilmektedir.  Bu yüzücüler turnuvanın Prensi ve Prensesi ilan edilmektedir.

Yarış Sonuçları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıntı İçin Tabloyu Tıklayın

Sponsorlarımız

Sponsorlarımıza teşekkür ederiz.

Please reload

Duyurular

Please reload

Duyurular

Mail listemize katılın

Tüm gelişmelerden haberdar olun

İLETİŞİM

Hızlı E- Posta

Ayrıntılarınız gönderildi

Adres : 

Kınalıada Su Sporları Kulübü İhtisas Derneği
Kulüp Yolu Sk. No:2
34977, Kınalıada - ADALAR
İstanbul


Telefon:
0216 381 64 03
Faks:
0216 381 64 04
E-Posta:
kssk1968@gmail.com


İrtibat Ofisi Adresi : 
Doktor Fahri Atabey Cad. No:99 Dr:5
34668, Zeynep Kamil - ÜSKÜDAR

 

Telefon:
0216 334 23 24
Faks:
0216 334 17 01
E-Posta:
kssk1968@gmail.com

İletişim
bottom of page